İzinsiz ve Yetkisiz Sağlık İşlemleri

1 – Güzellik salonları, sağlık kurulu  statüsünde olmayıp, Güzellik salonu adı altında açılan işyerleri, 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında belediyelerce ruhsatlandırılmaktadır.

Bu yönetmelik kapsamında, güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Tıbbi ürün ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamazlar.

2 – Güzellik uzmanlarının, güzellik salonlarında yapabileceği iş ve işlemler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte (29/06/2010 tarih ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yönetmeliğe (j) bölümü olarak eklenmiştir.)  açık olarak tarif edilmektedir. Görev tanımı dışındaki işlemleri yapamazlar.

 

3 – Güzellik Salonu / Kuaför gibi işyerlerinde;

 

Lazer epilasyon, lazer veya IPL ile akne, cilt yenileme, akne tedavisi, vasküler damar tedavisi, pigmentli lezyon tedavisi, mezoterapi, akupunktur, lipoelektro gibi her türlü invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler,  % 30’luk oranın üzerinde alfahidroksi asitler ve türevlerinin kullanımı suretiyle kimyasal ve bitkisel peeling uygulamaları ile cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik mekanik peeling uygulamaları yapılamaz.  Bunlara yönelik tanıtım, reklam ve ilan da yapamazlar.

 

Güzellik salonları tabelasında veya tanıtım faaliyetlerinde ”Estetik” veya ”Merkez” unvanını kullanamaz. Mevzuatı gereği ”Güzellik Salonu” unvanını kullanmak zorundadırlar.

 

 

4- IPL (IntensesPulsedLight) Yoğun Atımlı Işık Sistemi:

2017/10085 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 30 Mart 2017 tarih ve 30023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte güzellik salonlarında ”Lazer epilasyon yöntemleri hariç tıbbi cihaz kapsamına girmeyen cihazları kullanarak tıbbi amaçlı olmayan epilasyon ve depilasyon işlemlerinin” güzellik uzmanları tarafından yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

5 – Diğer taraftan tıbbi cihaz kapsamında olmayan IPL cihazları ile SADECE EPİLASYON işlemini yapabilmektedirler. Bu cihazla akne tedavisi veya dövme silme gibi işlemleri yine yapamazlar. IPL (IntensesPulsedLight) yoğunlaştırılmış ışık demektir. Lazer cihazı olarak tanımlanamaz. Genellikle 73/23/EEC kodunu içerirler.

 

Tereddüt edilen cihazlarla ilgili üzerinde bulunan plakanın veya teknik bilgilerini içeren CE belge örneğinin talep edilmesi, ihtiyaç duyulması halinde İl  Sağlık Müdürlükleri, Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Şube Müdürlüğünden görüş talep edilerek neticesine göre işlemlerin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

6 – Tıbbi Cihazlarla ilgili üç temel direktif vardır.

 

90/385/EEC  Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar (Active ImplantableMedicalDevices)

 

93/42/EEC  Tıbbi Cihazlar (MedicalDevices)

 

98/79/EEC  Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları (InVitroDiagnoticMedicalDevices)

 

Bu direktiflerden en çok bizi 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar (MedicalDevices) ilgilendiriyor. Bu kodu gördüğünüzde o cihazın tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olduğu ve sadece sağlık meslek mensupları tarafından kullanılabilir olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

 

7 – 2013/15 sayılı Genelge’nin 2 inci Maddesi uyarınca sağlıkla ile ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilmekte olup sağlık meslek mensubu olmayan bir kişinin sağlık ilgili bir alanda bilgilendirme/yönlendirme veya aracılık yapması mümkün değildir.

  Sonuç Olarak;    Şikayet edilen yerler başka bir kurum tarafından ruhsatlandırılmış, güzellik salonu / kuaför / meslek edindirme kursu gibi iş yerleri olsa da 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun Ek 11 inci (Ek: 2/1/2014-6514/46 md.) Maddesinde yer alan ”Sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca denetlenir.” hükmü kapsamında sağlık sunumuna yönelik şikayetlerin ruhsat veren kurum ile birlikte değerlendirmesi gerekmektedir.

 

Bu durumlar tespit edildiğinde,

1 – Yetkisiz ve ruhsatsız sağlık hizmeti sunumu verildiğinin tespiti durumunda, Kaymakamlık Makam Onayı ile faaliyetten men edilmesi ve yetkisiz sağlık hizmeti veren ve verdiren kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını,

2 – Herhangi bir kurumdan alınmış ruhsatının (İlgili belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü) olması, ancak yetkisiz sağlık hizmeti sunumunun tespit edilmesi durumda; Sağlık hizmeti verdirilmemesi ve yetkisiz cihazların kaldırılmasının sağlanması ve ruhsatlandırılmasına esas meri mevzuatı haricinde faaliyet göstermemesi hususunda ruhsatı düzenleyen kuruma yazılı bildirimde bulunulması,

3 – Mahalde IPL türü cihaz tespit edilmesi ancak güzellik uzmanı / estetisyen’ in bu cihazı kullanmasına yönelik meri mevzuatı kapsamında alınmış belgesinin olmaması durumunda yetkisiz işlemden suç duyurusunda bulunulması gerektiği kanaati ile işlem yapılmak üzere ilgi belediyeye bildirilmesini,

 

En çok karşılaşılan  Cihaz veya Uygulamalarla ilgili olarak:

1 – DERMAROLLER / ROLLER : Kırışıklık, hiperpigmentasyon, çatlaklar, akne izi, yanık izi gibi cilt bozukluklarının tedavisinde kullanılan, üzerinde milimetrik iğneler olan bir rulo şeklinde 93/42/EEC sayılı Medical Device Diretive (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği) kapsamında yer alan bir cihaz olup, kullanım yetkisi sağlık personeline verilmiştir. Dolayısıyla güzellik salonu/kuaför gibi işyerlerinde dermaroller/roller kullanılması mümkün değildir.

2 – BOTOKS/DERMAL DOLGU : Ülkemizdebotox ve dolgu uygulaması işlemini yüz bölgesine;    Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı , Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı , Medikal Estetik Sertifikasına (Bakanlığımızca tescil edilmiş olması şartı ile) sahip hekimler tarafından uygulanabilir.

3 – DÖVME ve KALICI MAKYAJ : Dövme ve Kalıcı Makyaj yapan iş yerleri ile ilgili işlemleri, 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında Halk Sağlığı Müdürlüğünce yürütülmektedir.  Hali hazırda dövme ve kalıcı makyaj sağlık hizmeti olarak değerlendirilmemektedir. Ancak dövme silme işlemi lazer cihazıyla yapıldığından sağlık hizmeti olarak değerlendirilmelidir.

4 – SAÇ EKİMİ: Danıştay 10. Dairesinin 07/11/2006 tarih ve E:2004/13345; K:2006/6302 sayılı kararı gereğince saç ekimi(restorasyonu) uygulamalarının Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında cerrahi müdahale (Ameliyathane) birimi bulunan merkezlerde ve hastanelerde yapılabileceği kararı verilmiştir. Saç ekimi uygulamasını, hali hazırda Deri ve Zührevi Hastalıkları ile Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı veya Bakanlığımızca onaylanmış Medikal Estetik Sertifikasına sahip hekimler yapmaya yetkilidir.

 

Scroll to top